Ratsional funktsiyalar

Ratsional funktsiyalar — o’zgaruvchi x va ixtiyoriy sonlar ustida bajarilgan arifmetik amallar (qo’shish, ayirish, ko’paytirish va bo’lish) natijasida oxirgi son hosil bo’ladigan funktsiya. Ratsional funktsiyalarning integrali Ratsional funktsiyalarlar yig’indisi, logarifmik va arktangens funktsiyalar orqali hisoblanadi. Ratsional funktsiyalar va ixtiyoriy sonlar ustida bajariladigan arifmetik amallar natijasida olingan oxirgi son, Ratsional funktsiyalarning hosilasi ham Ratsional funktsiyalar bo’ladi. Ratsional funktsiyalar elementar funktsiyalarning muhim qismi bo’lib, 20-asr o’rtalaridan taqribiy funktsiya masalalarini yechishda keng qo’llaniladi.