Reinvestitsiya

Reinvestitsiya (re… va investitsiya) — investitsiyalar bo’yicha daromadlar ko’rinishida olingan va ishlab chiqarishni kengaytirish uchun yo’naltirilgan mablag’lar. Moliyaviy (qimmatli qog’ozlarga qo’yiladigan) va Real (asosiy va aylanma kapitalga qo’yiladigan) Reinvestitsiyaga bo’linadi.