Reparatsiya

Reparatsiya, о’z holiga qaytish – mutagenlar ta’siridan yoki tabiiy buzilgan DNK birlamchi tuzilishining o’z-o’zidan qayta tiklanishi.