Rinoskopiya

Rinoskopiya (Yunoncha rhinos — burun va … skopiya) — burun bo’shlig’i, devori va yutqinni ko’rib tekshirish usuli. «Rinoskopiya» terminini Chex fiziologi I.Chermak (1860) tatbiq etgan. Rinoskopiyada burunkergich va peshonaga taqiladigan maxsus oynakdan foydalaniladi.