RIVOJLANISH

RIVOJLANISH — evolyutsiya, genezis. Borliqning universal xususiyati. Shu vaqtgacha mavjud, lekin anglanmagan narsalarning yuzaga chiqishi; quyidan yuqoriga, oddiydan murakkabga tomon siljishi; ekstensiv (mavjud narsaning namoyon bo‗lishi, kattalashishi) va intensiv (sifat jihatidan yangi shakllarning vujudga kelishi), ekzogen (tashqaridan berilgan turtki natijasidagi yuzaki rivojlanish), endogen (rivojlanish manbai o’z ichida bo’lgan, haqiqiy) rivojlanish ajratiladi.