Seroz parda

Seroz parda – epitelial qatlam bilan o’ralg’ini biriktiruvchi to’qimali parda. Odam va hayvon tanasi bo’shliqlarini о’гаb turadi. Joylashgan o’rniga qarab qorin pardasi, o’pka pardasi, perikard, epikard deb nomlanadi.