Sezish

Sezish, tuyg’u – tashqi muhit ta’sirini bosim yoki tegish yo’li bilan organizmning yuza qismlarida joylashgan retseptorlar yordamida sezish.