Sferosomalar

Sferosomalar – sitoplazmada еrkin holda uchraydigan, lipid уа oqsillardan tashkil topgan donachalar.