Sianobakteriyalar

Sianobakteriyalar – ipsimon bir hujayrali ko’k-yashil suvo’tlarning ilmiy nomi.