Shilliqqurtlar

Shilliqqurtlar – quruqlikda yashaydigan qorinoyoqli molluskalar. Qishloq xo’jalik еkiпlагiпiпg хауfli zararkunandalari.