Shizogoniya

Shizogoniya – eng sodda hayvonlardan sporalilarga уа ba’zi suvo’tlarga xos jinssiz ko’payish tipi. Shizogoniуа bir necha avlodda qaytarilgandan so’ng уаnа jinsiy jarayon sodir bo’ladi.