Siktik nukteotidlar

Siktik nukteotidlar, halqali nukleotidlar – gormonlar уа boshqa hujayra tashqarisidagi regulatorlarning hujayra ichidagi kimyoviy vositachilari. Bularga siklik adenozinmonofosfat (sAMF) уа siklik guanozinmonofosfat (sAMF) kiradi.