Siktomorfoz

Siktomorfoz – bir turga mansub hayvonlarda bo’g’inning davriy mavsumiy almashinishi. Bunda har avlod tana tuzilishida o’ziga xos mоrfologik уа funksional o’zgarishlar yuz berib, ular davriy vа mavsumiy хаrakterga ega.