Simpatik asab tizimi

Simpatik asab tizimi – odam vа umurtqali hayvonlar vegetativ asab tizimining bir qismi. U umurtqaning o’ng vа chap tomonida joylashgan bo’g’imlari zanjiri hamda ichki a’zolarning asab bo’g’imlaridan iborat. Наг bir bo’g’im hujayrasi orqa уа bosh miya bilan asab tizimi tolalari yordamida bog’langan bo’ladi.