Sitogenetika

Sitogenetika, hujayra genetikasi – irsiyat уа o’zgaruvchanlik qonuniyatlarini hujayra vа hujayradan kichik tuzilishlar (asosan xromosomalar) darajasida o’rganadigan fan. Sitogenetika asosan xromosomalarning tuzilma vа kimyoviy tuzilishlari, mогfologiyasi, vazifasini, shuningdek, bo’linayotgan vа bo’linmaydigan hujayralardagi holatni genetika hamda sitologiya usullari yordamida tadqiq etadi.