Sitologiya

Sitologiya – hujayra tuzilishi, vazifasi hamda individual rivojlanishini o’rganuvchi fan. Hayvonlar gistologiyasi уа o’simliklar anatomiyasi kabi fanlarning tarkibiy qismi. Sitoplazma hujayra qobig’i bilan о’rаlgап bo’lib, sitozol, sitoskelet уа hujara organoidlaridan tashkil topgan. Hujayra mag’izining nazoratida o’sish уа ko’payish xususiyatiga ega.