Simpleks aloqa

Simpleks aloqa (lot. Simplex oddiy) — ikki tomonlama elektr aloqa usuli; bunda xabarlar har qaysi Pun- KTda navbatmanavbat uzatiladi va qabul qilinadi, ya’ni bir punktga xabar uzati- layotganda ikkinchi punkt xabarni faqat qabul qiladi, keyin ikkinchi punkt xa- bar uzatganda birinchi punkt xabarni qabul qiladi. S.a. punktlarining har bi- rida uzatish va qabul qilish zanjirlari birbiridan ajratilgan bitta apparat bo’ladi. S.a. matbuot agentliklarida, me- teorologiya xizmatlarida, kemalar va b. punktlar orasida qo’llanadi.