Siydik-tanosil sistemasi

Siydik-tanosil sistemasi — rivojlanishi, joylashishi va funktsiyasi jihatidan birbiri b-n bog’liq bo’lgan siydik hosil qilish, siy- Dik chiqarish va jinsiy a’zolar maj- mui. Erkaklarda siydik yo’li va jinsiy yo’llar siydik chiqarish kanaliga tuta- shadi, ayollarda esa umumiy bo’shliqqa — qin dahliziga ochiladi. Hoz. zamon anatomiyasida S.t.s. 2 ta a’zolar siste- masiga ajratiladi, bulardan biri — siydik ajratish sistemasi — siydik hosil bo’lishini va uning organizmdan tashqariga chiqarilishini ta’minlaydi. Ikkinchi sistema tashqi va ichki jinsiy a’zolaraan iborat bo’lib, ko’payish funk- tsiyasini o’taydi.