Soat mintaqalari nima?

Yer sharining turli nuqtalarida soatlar turli vaqtni ko’rsatadi. Bir sutkada 24 soat bo’lganidan yer sirti har birining orasi 1 soatga farqlanuvchi 24 soatli mintagaga bo’lingan. Mintaqali soat 15 gradus uzunlikdan, boshlangan 24 ta asosiy geografik uzunlik orqali belgilanadi. Nazariy jihatdan olganda, barcha soat mintaqasi uchun bir xil vaqt qabul qilinishi kerak. Amalda esa poytaxt mintaqa soat vaqti, agar u bir nechta soat mintaqalarini qamrab olgan bo’lsa hamki, butun mamlakat uchun qabul qilinadi. Biroq sobiq SSSR yoki AQShga o’xshagan yirik hududli mamlakatlarda bir nechta soat mintaqalari mavjud. SSSRda hudud 10 ta soat mintaqasiga ajratilgan edi, AQShda esa 5 ta soat mintaqasiga (Atlantika va Tinch okeani qirg’oqlari o’rtasida) bo’lingan.