Streptokokklar

Streptokokklar – yumaloq bakteriyalar turkumi. Kokklari juft-juft yoki zanjir hosil qilib joylanishi bilan хаrakterlanadi. Ко’р turlari og’ir kasalliklar qo’zg’atuvchisi.