Stress

Stress, tanglik holati, zо’riqish – tirik organizmlarning tashqi ta’sir уа og’ir sharoitlarga nisbatan psixik tanglik holati.