Suvning gullashi

Suvning gullashi – plankton suvo’tlarning yoppasiga ko’payshi tufayli suv rangining o’zgarishi.