Tub jins

Tub jins – paydo bo`lgan joyida qolgan va nurash ta’sirida kam o`zgargan tog` jinsi.