Turgor

Turgor, tarang holat – hujayra sitoplazmasining bosimi ortishi bilап po’stining taranglashishi.