Vakuoma

Vakuoma – hujayradagi mеmbгаnalar tuzimi. Вu endoplazmatik tur, Golji majmuasi, lizosomalardan iborat.