Valeriana

Valeriana – valerianadoshlarga mansub bir уа ko’p yillik o’simliklar turkumi. Ildizpoya уа ildizidan dorivor modda olinadi.