VOSITALASHGAN KAFOLATLAR

VOSITALASHGAN KAFOLATLAR – kafolat beruvchi o’ziga xos tarzda vositachilik vazifasini o’taydi. Bunday kafolatlar eksport-import operatsiyaiarida keng ishlatiladi.