YUQORI MOLEKULALI BIRIKMALAR

YUQORI MOLEKULALI BIRIKMALAR (polimerlar) — molekulalari o’zaro kimyoviy bog’lar bilan bog’langan 100 ming va, hatto millionlab atomlardan tashkil topgan moddalar. Polimerlar yoki oligomerlar zanjiri tarkibiga kiradigan har qanday atom yoki atomlar guruhi tarkibiy zveno deyiladi. Ko’pchilik Yuqori molekulali birikmalarning tavsifli xususiyatlari shundaki, ularning molekulalari ko’p marta qaytariladigan bir xil yoki bir necha xil zvenolardan tashkil topgan bo’ladi.