Zigota

Zigota – onalik va otalik jinsiy hujayralari – gametalarning qo’shilishidan hosil bo’lgan hujayra.