Matematikadan testlar

Matematikadan bilimlaringizni sinang

1. Qaysi javobda 89 sonidan oldin va keyin kelgan uchtadan natural sonni to`g`ri ko`rsatilgan?

 
 
 
 

2. Yettiga karrali dastlabki yetmishta natural sonning yig’indisini toping?

 
 
 
 

3. 128-Y=38

 
 
 
 

4. 258314, 249998, 249989 va 249899 sonlardan eng kichigini?

 
 
 
 

5. Xona qo’shiluvchilari yig’indisi ko’rinishida yozilgan sonlar ichidan 836 soniga mosini tanlang

 
 
 
 

6. Qaysi  tenglik  qoldiqli  bo’lishini   ifodalaydi

 
 
 
 

7. 108567, 108657  ,100969 va 109000 sonlaridan eng kattasi

 
 
 
 

8. Berilgan natural sondan keyingi natural sonni har doim topish mumkinmi?

 
 
 
 

9. Bir tona chiqindi qogo`zdan 2100 dona daftar tayyorlash mumkin. 320 kg chiqindi qog`ozdan nechta daftar tayyorlash mumkin?

 
 
 
 

10. Qaysi bir javob natural sonlar qatorini tashkil etadi?

 
 
 
 

11. Yig’indisi 312 ga teng bo’lgan uchta son o’suvchi geometrik progressiyani tashkil etadi. o’rtadagi hadga 48 qo’shilsa bu uch son arifmetik progressiyaga aylanadi. Geometrik progressiyaning 4 hadini toping?

 
 
 
 

12. Kamayuvchi  45 taga ortib ,ayriluvchi 15  taga ortsa ,ayirma qanday o`zgaradi

 
 
 
 

13. 2*7<257   tengsizlik o`rinli bo`lishi uchun yuduzcha o`niga qanday raqamlar qo`yish mumkin

 
 
 
 

14. a+47=74 tenglamani yeching?

 
 
 
 

15. Qaysi tenglik  qoldiqli  bo`linish ifodalaydi

 
 
 
 

16. To’g’ri kasrning butun qismi nechaga teng?

 
 
 
 

17. To’g’ri  to’rtburchakning  asosi  8sm,  balandligi  undan  12sm  ortiq.Uning  perimetrini  toping.

 
 
 
 

18. n+61>75 tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlar ichidan eng kichigi qaysi?

 
 
 
 

19. Son nurida  O(.),A .(16)  B.(22) nuqtalar belgilangan O B kesma  O A kesmadan qancha uzun

 
 
 
 

20. Poezd  ustun  yonidan  25sek. Da  o’tib  ketdi,  tezligi  20m/s  bo’lsa  uning  uzunligini  toping

 
 
 
 

21. 59<x<63 tengsizlikninh barcha yechimlarini toping?

 
 
 
 

22. To`gri to`rtburchak yuzini topish formulasini ko`rsating?

 
 
 
 

23. 521 sonini   qanday  songa  bo`linadi to`liqsiz  bolinma   34 qolduq 11  bo`ladi

 
 
 
 

24. (70137-15999)+73862 ifodani qiymatini toping?

 
 
 
 

25. Har bir xonaning martabasi o’zidan bevosita keyin keladigan xona martabasidan necha marta katta?

 
 
 
 

26. Har qanday sonni o’nli kasr shaklida yozish mumkinmi?

 
 
 
 

27. Do’konda ma’lum miqdordagi pulga 10 ta shokolad va 15 ta bulochka olish mumkin. Shuncha pulga 20 ta shokolad va 8 ta bulochka olish mumkin. Shu pulga faqat bulochka sotib olinsa nechta bulochka olish mumkin?

 
 
 
 

28. Qaysi misolda qo`shish to`g`ri bajarilgan?

 
 
 
 

29. 5 Million 67 ming 890 soni raqamlar bilan yozing?

 
 
 
 

30. 220 394 sonini yozishda nechta turli raqamdan foydalanilgan?

 
 
 
 

Question 1 of 30