AVLIYOOTA

AVLIYOOTA — Taroz shahrining 1938 yilgacha bo’lgan nomi.