ETIKA (AXLOQ)

ETIKA (AXLOQ) – ijtimoiy hayot jarayonida ro’yobga chiqariladigan universal va o’ziga xos axloqiy talabalar va xulq-atvor normalari tizimidir.