Gidroksidlar

Gidroksidlar —metallarning umumiy formulasi Me(on)p bo’lgan (bu erda p —metallning oksidlanish dara- jasi) anorganik birikmalari. Asoslik va amfoterlik xossalariga ega bo’lishi mumkin. Ishqoriy, ishqoriy-er metal- lar va Te(1) g.i ishqorlar deyiladi. Eritmaning muhitiga qarab ham kis- lota, ham asos xossasiga ega bo’lgan. G.: Zn(OH)2, Be(OH)2, Ga(OH)3, A1(on)3, Sn(OH)2, Pb(OH)2 va b. amfoter g. deyiladi. Ular kislotalar ta’siri- da tuzlar, kuchli asoslar ta’sirida esa gidroksokomplekslar hosil qiladi. Mas, rux gidroksidi kislota b-n ham, asos b-n ham reaktsiyaga kirishadi. G. i (LiOH dan tashqari) qizdirilganda suyuqlanadi, boshqa G. esa, jumladan LiOH ham parcha- lanadi, mas, Cu(OH)2 -» CuO+H2O. G. metall oksidlarini suv b-n birikti- rib olinadi. Ba’zi element oksidlari suvda erimaganligi sababli ularning G.ini olish uchun tualariga ishqor ta’sir ettiriladi. Deyarli hamma elementlar- ning g.i aniqlangan. Ularning ba’zila- ri tabiatda minerallar (mas, gidrargil- lit A1(on)3, brusit Mg(OH)2) holida uchraydi.