Giromagnit nisbat

Giromagnit nisbat – elemen- tar zarralar (atom, elektron va h.k.) mag- nit momentining ularning impuls mo- menti (harakat miqdori momenti) ga nis- bati. Har qanday elementar zarra noldan farkli impuls momenti spiniga ega, de- MAK g. n. anik, qiymatli bo’ladi. Atomlar sistemasining har xil holati uchun g. n. r=g-F0 formula b-n aniqlanadi, bunda Go — G. n. birligi, (g-faktor — magnit AJ- ralish faktori) — Lande ko’paytuvchisi. Bu iborani nemis fizigi A. Lande 1921 y.da fanga kiritgan. G. n. birligi qilib atomda orbita bo’yicha harakat qilayotgan elektronning g.n.i —4-(i0 — qabul qilingan, bunda u0 —magnit doimiysi, e — elektron zaryadi va te — uning mas- sasi. Yadrolar uchun esa protonning g. n. i qabul qilingan, ya’ni -u ts0 -^— , bunda tr — proton massasi. G. n. kattaligi modda (jism)ning magnit xossalarini, magnit- lanish jarayonlarini, magnitomexanik — giromagnit hodisalarni tushuntirib berishga imkon beradi.