Milliy model

Milliy model-“Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”ning o’zagini tashkil etuvchi yaxlit tizim.