MOLIYAVIY “KO’PIKLAR”

MOLIYAVIY “KO’PIKLAR” – real qiymatga ega bo’lmagan pul va obligatsiyalar hajmining ko’payishi.