Muhitga yo’naltirilgan pedagogik texnologiyalar

Muhitga yo’naltirilgan pedagogik texnologiyalar-ta’lim muhitini o’zgartirishga yo’naltirilib, o’quvchining ijobiy shart-sharoitlar vositasida atrof-borliq orqali bolaning rivojlanishiga ko’maklashadigan texnologiya.