Mustaqillik mafkurasi

Mustaqillik mafkurasi-jamiyat a’zolarining ijtimoiy guruhlar, siyosiy partiyalar, jamoat tashkilotlari, millat va elatlar, ommaviy harakatlar, diniy uyushmalar, yoshlar, xotin-qizlar, faxriylar, tadbirkorlar va boshqa ijtimoiy sub’yektlarning umumiy manfaat va muddaolarini o’zida aks ettiruvchi va mujassamlashtiruvchi, xatti-harakatlari, faoliyatlari, fikr-zikrini yagona bir maqsadga-mustaqillikka erishish hamda uni mustahkamlashga yo’naltiruvchi g’oyalar va bilimlar majmui.