Nisbiy namlik

Nisbiy namlik – Atmosferadagi suv bug’ining hakiqiy parsial bosimini shu temperaturadagi uning maksimal parsial bosimiga nisbatining foizlarda olingan qiymati. Mutlak quruq havoda Nisbiy namlik nolga teng, to’yingan havoda esa 100% bo’ladi. Nisbiy namlik — biror havoning mutlaq yoki solishtirma namligining shu temperaturadagi to’yingan holati uchun mutlaq yoki solishtirma namligiga nisbati deb ham qaralishi mumkin.