Porfirinlar

Porfirinlar – siklik tetrapirrol tuzilishga ega tabiiy pigment. Xloгofill, gemoglobin, vitamin В’2 va boshqa birikmalar taгkibiga kiradi.