Prokariot hujayra

Prokariot hujayra – tirik hujayraning eng oddiy tipi. Bu hujayralarga xos bo’lgan xarakterli belgi – ularda yadro, mitoxondriya, xloroplast yo’q.