Prokariotlar

Prokariotlar – yadrosiz, bir hujayrali organizmlar. Bularda yadro qobig’i yo’q, DNKsi birgina halqadan iborat bo’lgan molekulalar sifatida sitoplazmada uchraydi, rivojlangan mеmbrапа tizimi ham yo’q. Prokariotlarga sodda tuzilishga ega bo’lgan bakteriyalar, ayrim suvo’tlari kiradi.