PUL SHAKLIDAGI ASOSIY TRANSFERT

PUL SHAKLIDAGI ASOSIY TRANSFERT – biror narsa sotib olish yoki aktivlarni (moddiy aylanma vositalar zaxirasi bundan mustasno) boshqalarga berish bilan bog’liq pul shaklidagi transfertga deyiladi.