Qo’rg’oshin oksidlari

Qo’rg’oshin oksidlari. Qo’rg’oshin kislorod bilan 3 xil oksid Ro, R02, R304 hamda nostexiometrik tarkibli qo’rg’oshin oksidlari hosil qiladi: qo’rg’oshin (P)-oksid, ro — qizil tusli modda. 2 ta modifikatsiyasi ma’lum: quyi temperaturali a-ro (glyot) va yuqori temperaturali (5-ro (massikot). a-ro ning zichligi 9,35 g/sm3. (z-ro — sariq tusli, suyuqlanish temperaturasi 886°, qaynash temperaturasi 1470°, zichliti 9,63 g/sm3. Polimorf o’tish temperaturasi 489°. Ro akkumulyatorlar tayyorlashda, shisha, sir va alifmoy ishlab chiqarishda qo’llanadi. Qo’rg’oshin (1U)-oksid, R02 — qo’ng’ir rangli kukun. 2 ta shakl o’zgarishi (a va 3) ma’lum. a-R02 ning zichligi 9,33 g/.sm3, R-ro,niki 9,67 g/sm3. R02 — kuchli OK – sidlovchi, suvda, suyultirilgan kislotalarda erimaydi, ishqorlarda oz eriydi. R304 ni nitrat kislota bilan parchalab, R+2 tuzlarini elektrokimyoviy oksidlab kuchli oksidlovchilar (xlor, brom, gipoxlorit va boshqalar) ta’sir ettirib olinadi. Akkumulyatorlar tayyorlashda va oksidlovchi sifatida qo’llanadi. Qo’rg’oshin qo’sh oksid (Su-r i k), R304 — ortoplyumbat kislota N4R04 ning qo’rgoshinli tuzi, qovoq rang kukun. Zichligi 9,1 g/sm3; kuchli oksidlovchi, 500° gacha qizdirilsa, termik dissotsiatsiyaga uchraydi: 2R304—>6RO+og billur, shisha va sirlar ishlab chiqarishda qo’llanadi.