Radioaktivlik

Radioaktivlik, nur tarqatish – bir element beqaror izotopining boshqa element izotipiga o’z-o’zidan yemirilish уо’li bilan aylanishi. Bunda tirik organizmlarga salbiy ta’sir qiluvchi nur ajraladi.