Shakl hosil qilish jarayoni

Shakl hosil qilish jarayoni – duragaylash уа mutatsiya natijasida populatsiyalarda o’simliklar turli shakllarining paydo bo’lishi. Shu asosda tanlash yo’li bilаn yangi naylаr hosil qilinadi. Shakl hosil qilish jarayoni kombinatsion уа mutatsion o’zgaruvchanlik qonuniyatlari asosida аmаlga oshadi.