Shoxlanish

Shoxlanish, butoqlanish – yangi novdalarning hosil bo’lishi, ularning poyada bir-biriga nisbatan joylanish хаrakteri. Bir necha хili mavjud: dixotomik, monopodial, simpodial shoxlanish.