Sintetazalar

Sintetazalar – energiyaning sarf bo’lishi bilan boradigan reaksiyalaгni katalizlovchi fermentlar.