Sitoskelet

Sitoskelet, hujayra skeleti – bаrcha eukariot hujayralarining tarkibiy qismi. Mikronaylar уа faol iplar (filamentlar)dan iborat. Hujayra shakli уа harakatlanish xususiyatini belgilaydi.