Sporali o’simliklar

Sporali o’simliklar – sporalari orqali ko’payuvchi o’simliklar. Masalаn, yo’sinlar, qirqquloqlar, qirqbo’g’inlar.